Belangrijkste diensten

 

 

 

Strategische studies

Strategische studies vinden vaak plaats in opdracht van nationale overheden of organisaties van producenten. Aanbevelingen die voorvloeien uit een dergelijke studie hebben meestal betrekking op verbetering van de productiviteit, invoering van duurzame productiemethoden, verbetering van de marktwerking en exportpositie.

Een voorstel voor een strategische studie gaat altijd gepaard met een inhoudsopgave zodat de opdrachtgever precies weet welke onderwerpen aan bod komen in de studie. Er is altijd duidelijkheid over wat wel en wat niet wordt onderzocht.

Horticonsult voert strategische studies uit en ziet daarbij de primaire sector als meest belangrijke stakeholder.

Projectvoorbeeld

 • Uitgebreide studie (2008/2009) ten behoeve van de Egyptische sierteelt. Klik hier voor Executive Summary.
 • Studie ten behoeve van de Hondurese plantenexporteurs. Klik hier voor Executive Summary

Inventarisaties van tuinbouwsectoren

De uitdrukking ‘Meten is weten’ mag dan een open deur zijn, in heel veel landen is nauwelijks betrouwbare handels- en productie-informatie voorhanden over de tuinbouwsector. Informatie is essentieel voor het nemen van de juiste beslissingen, zowel voor individuele bedrijven als voor overheden. Een inventarisatie van de tuinbouwsector brengt de noodzakelijke informatie boven water.

Horticonsult organiseert en voert inventarisaties uit, bestaande uit deskresearch, interviews met producenten en als het nodig en wenselijk is zelfs fysieke tellingen in het veld. Bij deze inventarisatie wordt nauwkeurig bepaald welke informatie van belang is en hoe de inventarisatie plaatsvindt. Vaak worden studenten van een agrarische faculteit ingeschakeld voor het uitvoeren van een inventarisatie en voeren zij het veldwerk uit onder leiding van Horticonsult.

Projectvoorbeeld

 • Als onderdeel van vrijwel elke strategische studie  moet minimaal deskresearch plaatsvinden om de omvang en handel van de tuinbouwsector in een land te bepalen.
 • Ten behoeve van een studie voor de Egyptische sierteelt (2008/2009) werd een fysieke inventarisatie uitgevoerd. Het resulteerde in betrouwbare statistische gegevens die als basis dienden voor beleid. Klik hier voor samenvatting.

Kennisuitwisseling

Kennis is essentieel voor alle stakeholders in een sector. Zonder kennis geen vooruitgang,verbetering of modernisering. Het ontbreken van kennis bij overheid, productie en handel is een van de belangrijkste oorzaak, zo niet de belangrijkste, van het achterblijven van een land in het internationale krachtenveld.

Er is internationaal heel veel kennis voorhanden over vrijwel alle aspecten van de voedingstuinbouw en sierteelt, zowel wat betreft organisatie, productie, verwerking, markt en (inter)nationale handel. Deze kennis is echter slecht verdeeld over de wereld en slecht verdeeld in landen, waar enkele grote, internationaal opererende bedrijven de kennis kunnen kopen en kleine lokale producenten verstoken blijven van de kennis die hen verder kan brengen.

Horticonsult brengt lacunes in de kennisvoorziening in beeld, reorganiseert kennisstromen en werk samen met stakeholders aan programma’s om de kennis daar te brengen waar hij nodig is.

Horticonsult doet dit door:

 • Organisatie van seminars en congressen
 • Het organiseren en/of houden van cursussen en spreekbeurten door experts op allerlei deelgebieden.
 • Opzetten van voorlichtingsdiensten ten behoeve van producenten
 • Organisatie van trainingen van lokale experts, zogeheten ‘train the trainer’-programma’s

Het leveren van maatwerk is hierbij essentieel, te meer omdat per land de omstandigheden maar ook de wensen van stakeholders sterk kunnen verschillen.

Projectvoorbeeld

 • In opdracht van Bloemenbureau Holland organiseerde Horticonsult in 2004 en 2005 tuinbouwhandelsmissies naar China, Mexico en Turkije. Klik hier voor foto’s
 • In opdracht van Bloemenbureau Holland en de Europese Unie voerde Horticonsult in 2006, 2007 en 2008 een programma uit voor kennisuitwisseling naar landen buiten de EU. Voor meer informatie klik hier.
 • In opdracht van het ministerie van het toenmalige ministerie van LNV organiseerde Horticonsult in 2008 tijdens de internationale tuinbouwtentoonstelling in Korea een seminar over duurzaamheid in de tuinbouw en groenvoorziening. Klik hier voor foto

Marktonderzoeken en Exportpromotie

Om met bestaande of nieuwe producten met succes een nieuwe markt te openen is gedegen onderzoek nodig. Individuele bedrijven doen dat meestal op een ‘learning by doing’-wijze, maar voor het openen van bijvoorbeeld de Europese markt voor nieuwe producten uit Azië, Afrika of Latijns Amerika ten behoeve van een hele sector, is marktonderzoek onontbeerlijk.

Horticonsult voert dit soort product-marktonderzoek uit voor de Europese markt. Maatwerk is ook hier essentieel en kan zich uitbreiden tot het feitelijk met elkaar in contact brengen van (groepen van) producenten en importerende distributeurs in Europa. Hierbij kan Horticonsult ook de exportpromotie voor haar rekening nemen.

Projectvoorbeeld

 • Voor een organisatie die de tuinbouw in Brazilië promoot voerde Horticonsult een marktonderzoek uit naar de mogelijkheden van Braziliaanse producten op de Europese markt.Download Powerpoint PDF  hier.

Strategische projectontwikkeling

Horticonsult houdt zich nadrukkelijk bezig met het ontwikkelen van nieuwe concepten voor het ontwikkelen van geïntegreerde productielocaties van tuinbouwproducten. Het concept van deze zogeheten Agri-business parken of kortweg Agroparken heeft inmiddels zijn diensten bewezen. Duurzaamheid, cradle-to-cradle, ketenvorming en samenwerkingsconcepten spelen hierbij een belangrijke rol.

Alvorens een Agropark tot stand kan komen moet veel werk worden verzet om partijen op een lijn te krijgen, om financiering rond te krijgen en ook overheden moeten geloof hebben in het concept.

Horticonsult verleent in dit concept ook diensten die zijn gericht op optimalisatie van het concept, met name samenwerkingsvormen tussen de in het park gevestigde bedrijven.

Projectvoorbeeld

 • Horticonsult voerde in 2003 een onderzoek uit naar de haalbaarheid van een tuinbouw industrieel complex in Mexico. Dit onderzoek, mede gefinancierd door het toenmalige ministerie van Economische Zaken (PESP-regeling) leidde uiteindelijk tot het Agropark in Queretaro en betekende in ruimere zin een enorme groei van de bedekte voedingstuinbouw in ‘de achtertuin van de VS’. De subsiedieaanvraag werd ook mede door Horticonsult opgesteld.
 • In 2004 diende Horticonsult een subsiedieaanvraag In het kader van ‘Technologische Samenwerkingsprojecten’ in voor bouwbedrijf DuraVermeer. Deze aanvraag leidde tot het proefproject ‘Drijvende Kas’ (www.drijvendekas.nl). De showkas in de vijver bij FloraHolland Naaldwijk was het directe gevolg daarvan. Voorbereidingen voor een productieproject zijn nu in het laatste stadium van voorbereiding.
 • In Egypte is Horticonsult betrokken bij de planvorming van enkele grootschalige agrarische projecten, in samenwerking met WUR.

Marktplaats- en ketenontwikkeling

De wijze waarop de markt is georganiseerd, is bepalend voor het succes ervan. Dat klinkt logisch, maar in veel landen wordt verdere ontwikkeling van de tuinbouwsector ernstig verstoord door een onvoldoende functionerende markt. Het ontbreken van een voldoende transparante prijsvorming leidt in veel gevallen tot een niet optimaal functionerende markt.

Naast de prijsvormingsfunctie speelt ook de logistieke functie een belangrijke rol. De keten functioneert vaak onvoldoende vanwege slechte logistieke organisatie en uitrusting. Het gevolg is soms zeer aanzienlijke zogeheten Post Harvest Losses, tot wel 50%.

Horticonsult is betrokken bij projecten die tot doel hebben de marktplaats en keten beter te organiseren en te optimaliseren. WB/IFC, AfDB en de ADB hebben  ‘Reduction of Post Harvest Losses’ tot speerpunt verheven.

 • Projectvoorbeeld

  • Voor de Egyptische organisatie van bloementelers analiseerde Horticonsult de gehele markt en keten en gaf onder meer als aanbeveling een Centrale Marktplaats op te richten in of nabij Cairo. Dit zou zelfs een veiling kunnen zijn. Enkele delen van deze omvangrijke opdracht werden uitgevoerd door het LEI en door onafhankelijke consultants. Klik hier voor Executive Summary.
  • In Amman, Jordanie deed Horticonsult een quick scan voor de optimalisering van de lokale bloemenveiling.

  Subsidies

  Horticonsult is sinds 2002 actief in het opstellen en aanvragen van subsidies, zowel van de Nederlandse overheid als de Europese Commissie. Dit heeft geresulteerd in enkele miljoenen subsidies voor de organisaties voor wie de subsidies waren bedoeld. Uitstekende contacten met de uitvoerende overheidsinstanties en de persoonlijke benadering spelen een belangrijke rol bij de goede resultaten die Horticonsult gemiddeld behaalt.

  Horticonsult is ook gespecialiseerd in aanvragen op basis van het Nederlandse PSI programma (Private Sector Investment). Dit is gericht op private samenwerkingen tussen Nederlandse bedrijven en bedrijven in een van de landen die door de Nederlandse regering zijn aangewezen voor dit programma. Neem contact op met Horticonsult voor meer informatie, een intake gesprek of een offerte.

  • Projectvoorbeelden

  • Europese subsidies voor Bloemenbureau Holland en het Internationaal Bloembollencentrum ter verdubbeling van hun budgetten (uitgangsmateriaal (2006-2007-2008 en tulpenpromotie 2010-2011);
  • Subsidie van de Nederlandse overheid uit het (inmiddels gestopte) PESP programma (Programma Economische Samenwerkings Projecten) ten behoeve van grootschalig tuinbouwproject in Mexico;
  • Subsidie in het kader van het programma ‘Technologische Samenwerking’ ten behoeve van het project  ‘Drijvende Kas’.